Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 20/7/2019 , Lượt xem: 438

I. CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ LUẬN LỚP 10 - ÔN KIẾN THỨC CŨ


I. CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ LUẬN LỚP 10 - ÔN KIẾN THỨC CŨ

I. CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ LUẬN LỚP 10 - ÔN KIẾN THỨC CŨ

Home » gia sư lớp 10 tphcm » CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ LUẬN LỚP 10 - ÔN KIẾN THỨC CŨ

I. CÂU HỎI ÔN TẬP TỰ LUẬN                                                     

Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống đề hoàn thành các câu sau:

1. Đơn chất là những chất tạo nên từ …(1)…………nguyên tố hóa học. Ví dụ: …(2)……; …(3)……..; …(4)……..

2. Hợp chất là những chất tạo nên từ …(5)…………nguyên tố hóa học trở lên. Ví dụ: …(6)…….; …(7)…………; …(8)…………….

3. Phân tử là hạt đại diện cho…(9)………. gồm một số nguyên tử…(10)………….. với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

4. Công thức hóa học dùng biểu diễn chất, gồm …(11)…………. hóa học (đơn chất) hay …(12)……., …(13)…...,… kí hiệu hóa học (hợp chất) và … (14)……… ở chân mỗi kí hiệu. Ví dụ:…(15)……….; …(16)………...; …(17)……………..

5. Hóa trị của một nguyên tố hay nhóm nguyên tố là con số biểu diễn khả năng…(18)………… của nguyên tử hay nhóm nguyên tử theo hóa trị của H chọn làm một đơn vị (hóa trị …(19)……) và hóa trị của O chọn là hai đơn vị (hóa trị …(20)……..).

6. Trong công thức AxBy, với A, B có hóa trị lần lượt là a và b thì mối liên hệ giữa a, b, x, y là ….(21)…………..

Câu 2:

1. Lập công thức của các axit có gốc axit lần lượt là Cl, NO3, SO4, SO3, PO4.

2. Lập công thức oxit của các kim loại Na, Ba, Al, Zn, Mg, Fe.

3. Lập công thức oxit của các phi kim H, S, C, N, P.

4. Lập công thức hiđroxit của các kim loại Na, Ca, Mg, Zn, Al, Fe.

5. Lập công thức muối tạo bởi gốc NO3 với các kim loại K, Mg, Zn, Fe.

6. Lập công thức muối tạo với gốc SO4 với các kim loại K, Mg, Zn, Fe.

Câu 3: Xác định công thức và phân tử khối của các hợp chất vô cơ trong các trường hợp sau:

1. Sắt oxit có tỉ số khối lượng sắt và oxi là 21: 8.

2. Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố là C và O. Tỉ lệ khối lượng của C và O là 3:8.

3. Phân tích một hợp chất vô cơ X, thấy phần trăm về khối lượng của các nguyên tố như sau: 45,95% K, 16,45% N, 37,6% O.

4. Phân tích một hợp chất vô cơ X, thấy phần trăm về khối lượng của các nguyên tố Na, S, O lần lượt là 20,72%; 28,82% và 50,46%.


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: