Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem

 

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN - Hóa Lớp 10

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN - Hóa Lớp 10

. Trắc nghiệm tính toán

a. Xác định số nguyên tử, hóa trị, nguyên tử khối, kí hiệu của nguyên tử trong hợp chất

● Mức độ thông hiểu

Câu 1: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là

A. 3.                               B. 2.                               C. 1.                               D. 4.

Câu 2: Hợp chất X có công thức Fe(NO3)x và có khối lượng phân tử là 242. Giá trị của x là

A. 3.                               B. 2.                               C. 1.                               D. 4.

Câu 3: Một oxit có công thức M2Ox có phân tử khối là 102. Biết nguyên tử khối của M là 27, hóa trị của M là

A. I.                                B. II.                               C. III.                              D. IV.

Câu 4: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca.                             B. Na.                             C. K.                               D. Fe.

Câu 5: Thêm 5 đvC cho khối lượng nguyên tử của nguyên tố X để nguyên tử khối của nó bằng hai lần nguyên tử khối của oxi. X là

A. Mg.                            B. Ca.                             C. Fe.                              D. Al.

Câu 6: Kim loại M tạo ra oxit M2O3 có phân tử khối của oxit là 160. Nguyên tử khối của M là

A. 24.                             B. 27.                             C. 56.                             D. 64.

Câu 7: Hợp chất M có công thức hóa học Na2RO3 có phân tử khối bằng 126. R là nguyên tố nào?

A. C.                               B. Si.                              C. P.                               D. S.

Câu 8: Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4 có phân tử khối là 120. Kim loại M là

A. magie.                        B. đồng.                          C. sắt.                             D. bạc.

Câu 9: Kim loại M tạo ra hiđroxit M(OH)3 có phân tử khối là 78. Nguyên tử khối của M là

A. 24.                             B. 27.                             C. 56.                             D. 64.

Câu 10: Phân tử khối của hợp chất tạo ra từ 3 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử R là 102 đvC. Nguyên tử khối của R là

A.  46.                            B.  27.                            C.  54.                            D.  23.

b. Tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong hợp chất

● Mức độ thông hiểu

Câu 11: Phần trăm khối lượng của Fe trong Fe3O4 là

A. 74,12%.                     B. 71,42%.                     C. 72,41%.                     D. 72,5%.

Câu 12: Hợp chất trong đó sắt chiếm 77,77% khối lượng là

A. FeO.                           B. Fe2O3.                        C. Fe3O4.                        D. FeS.

Câu 13: Oxit trong đó oxi chiếm 20% về khối lượng là

A. MgO.                         B. ZnO.                          C. CuO.                          D. FeO.

Câu 14: Tỉ lệ phần trăm khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 lần lượt là:

A. 40%; 40%; 20%.       B. 20%; 40%; 40%.        C. 40%; 12%; 48%.        D. 10%; 80%; 10%.

Câu 15: Trong hợp chất CuSO4 phần trăm khối lượng của Cu, S, O lần lượt là:

A. 30%; 20%; 50%.       B. 40%; 20%; 40%.        C. 25%; 50%; 25%.        D. 30%; 40%; 30%.

 

 

c. Lập công thức của hợp chất

● Mức độ thông hiểu

Câu 16: Hai nguyên tử M kết hợp với một nguyên tử O tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử, nguyên tử oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Công thức của oxit là

A. K2O.                          B. Cu2O.                         C. Na2O.                         D. Ag2O.

Câu 17: Trong phân tử nước, tỉ số khối lượng giữa các nguyên tố H và O là 1: 8. Tỉ lệ số nguyên tử H và O trong phân tử nước là

A. 1: 8.                           B. 2: 1.                           C. 3: 2.                           D. 2: 3.

Câu 18: Sắt sunfua là hợp chất chứa 63,6% Fe và 36,4 % S. Sắt sunfua có công thức hóa học là

A. Fe2S3.                         B. Fe2S.                          C. FeS2.                          D. FeS.

Câu 19: Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M có thể là

A. SO2.                           B. SO3.                           C. SO4.                           D. S2O­3.

Câu 20: Một oxit lưu huỳnh có thành phần gồm 2 phần khối lượng lưu huỳnh và 3 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của oxit là

A. SO.                            B. SO2.                           C. SO3.                           D. S2O4.

Câu 21: Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố C và H, trong đó nguyên tố H chiếm 25% về khối lượng trong hợp chất. Công thức hóa học của X là

A. C2H2.                         B. C2H4.                          C. CH4.                           D. C2H6.

Câu 22: Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C với O lần lượt là 3:8. X có khối lượng phân tử là

A. 28.                             B. 44.                             C. 64.                             D. 32.

Câu 23: Một hợp chất được cấu tạo bởi cacbon và hiđro có tỉ lệ khối lượng là mC : mH = 4:1. Công thức hóa học của hợp chất là

A. CH4.                           B. C2H4.                          C. C2H6.                          D. C6H6.

Câu 24: Trong nước mía ép có chứa một loại đường có thành phần các nguyên tố là: 42,11% C; 6,43% H; 51,46% O và phân tử khối là 342. Công thức hoá học đơn giản của đường trong nước mía ép là

A. C6H12O6.                    B. C12H22O10.                  C. C12H22O11.                  D. C2H4O2.

● Mức độ vận dụng

Câu 25: Phân tích định lượng muối vô cơ X, nhận thấy có 46,94% natri; 24,49% cacbon và 28,57% nitơ về khối lượng. Phân tử khối của X là

A. 49.                             B. 72.                             C. 61.                             D. 63.

Câu 26: Phân tích một hợp chất vô cơ X, nhận thấy có 15,8% nhôm; 28,1% lưu huỳnh và 56,1% oxi về khối lượng. Phân tử khối của X là

A. 294.                           B. 342.                           C. 123.                           D. 150.

Câu 27: Oxit có công thức hoá học RO2, trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng của R trong 1 mol oxit là

A. 16 gam.                      B. 32 gam.                      C. 48 gam.                      D. 64 gam.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 1,368 gam một hợp chất X, thu được 0,4032 lít CO2 (đktc) và 2,304 gam SO2. Công thức của X là

A. CS.                             B. CS2.                            C. CS3.                            D. C2S5.

Chia sẽ kinh nghiệm dạy và học


gia sư, dạy kèm

Làm thế nào để phát âm tiếng anh như người bản xứ?


chi tiết

☎️ Liên hệ ngay cô Thúy An: 0916 774 630

Hệ hống tìm kiếm gia sư

Mã số:

    


☎️ Liên hệ tư vấn và đăng ký học điện thoại/ Zalo: 0916 774 630

1938  5/21/2024 4:37:39 AM

Hoặc Đăng Ký Trực Tuyến:

Đăng ký tìm gia sư tại nhà   Đăng ký dạy thêm tại gia sư nhà

BÌNH LUẬN

Để lại bình luận


Bài viết phổ biến Chiêu sinh lớp tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ em

 Dịch vụ gia sư TPHCM

 Chia sẽ kinh nghiệm

Hãy like facebook để nhận thông tin lớp mới thường xuyên

Trung tâm Gia Sư Olympia

Dạy kèm tại nhà – Chất lượng số 1

Điện thoại/ Zalo: 0916 774 630

Địa chỉ: 281/122B Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP HCM

© Designed by Tin Hoc Tay Do

btn-zalo