Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem


 

Cập nhật 20/7/2019 , Lượt xem: 1249

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN - Hóa Lớp 10


CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN - Hóa Lớp 10

. Trắc nghiệm tính toán

a. Xác định số nguyên tử, hóa trị, nguyên tử khối, kí hiệu của nguyên tử trong hợp chất

● Mức độ thông hiểu

Câu 1: Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là

A. 3.                               B. 2.                               C. 1.                               D. 4.

Câu 2: Hợp chất X có công thức Fe(NO3)x và có khối lượng phân tử là 242. Giá trị của x là

A. 3.                               B. 2.                               C. 1.                               D. 4.

Câu 3: Một oxit có công thức M2Ox có phân tử khối là 102. Biết nguyên tử khối của M là 27, hóa trị của M là

A. I.                                B. II.                               C. III.                              D. IV.

Câu 4: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca.                             B. Na.                             C. K.                               D. Fe.

Câu 5: Thêm 5 đvC cho khối lượng nguyên tử của nguyên tố X để nguyên tử khối của nó bằng hai lần nguyên tử khối của oxi. X là

A. Mg.                            B. Ca.                             C. Fe.                              D. Al.

Câu 6: Kim loại M tạo ra oxit M2O3 có phân tử khối của oxit là 160. Nguyên tử khối của M là

A. 24.                             B. 27.                             C. 56.                             D. 64.

Câu 7: Hợp chất M có công thức hóa học Na2RO3 có phân tử khối bằng 126. R là nguyên tố nào?

A. C.                               B. Si.                              C. P.                               D. S.

Câu 8: Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4 có phân tử khối là 120. Kim loại M là

A. magie.                        B. đồng.                          C. sắt.                             D. bạc.

Câu 9: Kim loại M tạo ra hiđroxit M(OH)3 có phân tử khối là 78. Nguyên tử khối của M là

A. 24.                             B. 27.                             C. 56.                             D. 64.

Câu 10: Phân tử khối của hợp chất tạo ra từ 3 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử R là 102 đvC. Nguyên tử khối của R là

A.  46.                            B.  27.                            C.  54.                            D.  23.

b. Tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong hợp chất

● Mức độ thông hiểu

Câu 11: Phần trăm khối lượng của Fe trong Fe3O4 là

A. 74,12%.                     B. 71,42%.                     C. 72,41%.                     D. 72,5%.

Câu 12: Hợp chất trong đó sắt chiếm 77,77% khối lượng là

A. FeO.                           B. Fe2O3.                        C. Fe3O4.                        D. FeS.

Câu 13: Oxit trong đó oxi chiếm 20% về khối lượng là

A. MgO.                         B. ZnO.                          C. CuO.                          D. FeO.

Câu 14: Tỉ lệ phần trăm khối lượng của các nguyên tố Ca, C, O trong CaCO3 lần lượt là:

A. 40%; 40%; 20%.       B. 20%; 40%; 40%.        C. 40%; 12%; 48%.        D. 10%; 80%; 10%.

Câu 15: Trong hợp chất CuSO4 phần trăm khối lượng của Cu, S, O lần lượt là:

A. 30%; 20%; 50%.       B. 40%; 20%; 40%.        C. 25%; 50%; 25%.        D. 30%; 40%; 30%.

 

 

c. Lập công thức của hợp chất

● Mức độ thông hiểu

Câu 16: Hai nguyên tử M kết hợp với một nguyên tử O tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử, nguyên tử oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Công thức của oxit là

A. K2O.                          B. Cu2O.                         C. Na2O.                         D. Ag2O.

Câu 17: Trong phân tử nước, tỉ số khối lượng giữa các nguyên tố H và O là 1: 8. Tỉ lệ số nguyên tử H và O trong phân tử nước là

A. 1: 8.                           B. 2: 1.                           C. 3: 2.                           D. 2: 3.

Câu 18: Sắt sunfua là hợp chất chứa 63,6% Fe và 36,4 % S. Sắt sunfua có công thức hóa học là

A. Fe2S3.                         B. Fe2S.                          C. FeS2.                          D. FeS.

Câu 19: Phân tích một khối lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M có thể là

A. SO2.                           B. SO3.                           C. SO4.                           D. S2O­3.

Câu 20: Một oxit lưu huỳnh có thành phần gồm 2 phần khối lượng lưu huỳnh và 3 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của oxit là

A. SO.                            B. SO2.                           C. SO3.                           D. S2O4.

Câu 21: Hợp chất X tạo bởi 2 nguyên tố C và H, trong đó nguyên tố H chiếm 25% về khối lượng trong hợp chất. Công thức hóa học của X là

A. C2H2.                         B. C2H4.                          C. CH4.                           D. C2H6.

Câu 22: Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C với O lần lượt là 3:8. X có khối lượng phân tử là

A. 28.                             B. 44.                             C. 64.                             D. 32.

Câu 23: Một hợp chất được cấu tạo bởi cacbon và hiđro có tỉ lệ khối lượng là mC : mH = 4:1. Công thức hóa học của hợp chất là

A. CH4.                           B. C2H4.                          C. C2H6.                          D. C6H6.

Câu 24: Trong nước mía ép có chứa một loại đường có thành phần các nguyên tố là: 42,11% C; 6,43% H; 51,46% O và phân tử khối là 342. Công thức hoá học đơn giản của đường trong nước mía ép là

A. C6H12O6.                    B. C12H22O10.                  C. C12H22O11.                  D. C2H4O2.

● Mức độ vận dụng

Câu 25: Phân tích định lượng muối vô cơ X, nhận thấy có 46,94% natri; 24,49% cacbon và 28,57% nitơ về khối lượng. Phân tử khối của X là

A. 49.                             B. 72.                             C. 61.                             D. 63.

Câu 26: Phân tích một hợp chất vô cơ X, nhận thấy có 15,8% nhôm; 28,1% lưu huỳnh và 56,1% oxi về khối lượng. Phân tử khối của X là

A. 294.                           B. 342.                           C. 123.                           D. 150.

Câu 27: Oxit có công thức hoá học RO2, trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng của R trong 1 mol oxit là

A. 16 gam.                      B. 32 gam.                      C. 48 gam.                      D. 64 gam.

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 1,368 gam một hợp chất X, thu được 0,4032 lít CO2 (đktc) và 2,304 gam SO2. Công thức của X là

A. CS.                             B. CS2.                            C. CS3.                            D. C2S5.


Trang     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Cập nhật lớp mới thường xuyên tại facebook: