Trung tâm gia sư Olympia
gia su day kem

 

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT - Hóa Lớp 10

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT - Hóa Lớp 10

Home » gia sư lớp 10 tphcm » CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT - Hóa Lớp 10

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

1. Trắc nghiệm lý thuyết

● Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Đơn chất là chất tạo nên từ

A. một chất.                                                          B. một nguyên tố hoá học.

C. một nguyên tử.                                                 D. một phân tử.

Câu 2: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

A. CH4, H2SO4, NO2, CaCO3.                                B. K, N2, Na, H2, O2.

C. Cl2, Br2, H2O, Na.                                             D. CH4, FeSO4, CaCO3, H3PO4.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

A. Fe(NO3), NO, C, S.                                           B. Mg, K, S, C, N2.

C. Fe, NO2, H2O.                                                    D. Cu(NO3)2, KCl, HCl.

Câu 4: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Chỉ có 1 nguyên tố.                                          B. Chỉ từ 2 nguyên tố.

C. Chỉ từ 3 nguyên tố.                                           D. Từ 2 nguyên tố trở lên.

Câu 5: Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử đơn chất với phân tử hợp chất?

A. Hình dạng của phân tử.                                    B. Kích thước của phân tử.

C. Số lượng nguyên tử trong phân tử.                    D. Nguyên tử cùng loại hay khác loại.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hợp chất?

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl.                                 B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH.

C. NaCl, H2O, H2, NaOH.                                     D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3.

Câu 7: Dãy chất sau đây đều là hợp chất?

A. Cl2, KOH,  H2SO4, AlCl3.                                 B. CuO, KOH, H2SO4, AlCl3.

C. CuO, KOH, Fe, H2SO4.                                     D. Cl2, Cu, Fe, Al.

Câu 8: Trong số các chất sau: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH số đơn chất và hợp chất là:

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất.                                 B. 5 đơn chất và 1 hợp chất.

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất.                                 D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

Câu 9: Có các chất: O2, Al, NO2, Ca, Cl2, N2, FeO, I2 số các công thức đơn chất và hợp chất là:

A. 6 hợp chất và 2 đơn chất.                                 B. 5 đơn chất và 3 hợp chất.

C. 3 đơn chất và 5 hợp chất.                                 D. 2 hợp chất và 6 đơn chất.

Câu 10: Trong các chất sau đây, chất nào là đơn chất?

A. Khí cacbonic do hai nguyên tố tạo nên là C, O.

B. Than chì do nguyên tố C tạo nên.

C. Axit clohiđric do hai nguyên tố cấu tạo nên là H, Cl.

D. Nước do hai nguyên tố cấu tạo nên H, O.

Câu 11: Cho các chất sau:

(1) Khí nitơ do nguyên tố N tạo nên;

(2) Khí cacbonic do 2 nguyên tố C và O tạo nên;

(3) Natri hiđroxit do 3 nguyên tố Na, O và H tạo nên;

(4) Lưu huỳnh do nguyên tố S tạo nên.

Trong những chất trên, chất nào là đơn chất?

A. (1); (2).                      B. (2); (3).                      C. (3); (4).                      D. (1); (4).

Câu 12: Cho các dữ kiện sau:

(1) Khí hiđro do nguyên tố H tạo nên;

(2) Khí canbonic do 2 nguyên tố C và O tạo nên;

(3) Khí sunfurơ do 2 nguyên tố S và O tạo nên;

(4) Lưu huỳnh do nguyên tố S tạo nên.

Hãy chọn thông tin đúng:

A.  (1), (2): đơn chất.                                            B.  (1), (4): đơn chất.

C.  (1), (2), (3): đơn chất.                                      D.  (2), (4): đơn chất.

Câu 13: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hợp chất là những chất tạo nên từ hai chất trở lên.

B. Khí cacbonic tạo bởi 2 nguyên tố là cacbon và oxi.

C. Khí cacbonic gồm 2 đơn chất cacbon và oxi.

D. Khí cacbonic gồm chất cacbon và chất oxi tạo nên.

Câu 14: Trong những câu sau đây, những câu nào sai?

(a) Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

(b) Muối ăn (NaCl) do nguyên tố natri và nguyên tố clo tạo nên.

(c) Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất cacbon và oxi.

(d) Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.

(e) Axit clohiđric gồm 2 chất là hiđro và clo.

A. (a), (b).                      B. (a), (d).                       C. (b), (d).                      D. (c), (e).

 

Câu 15: Đá vôi có thành phần chính là canxi cacbonat, khi nung đến khoảng 1000oC thì biến đổi thành 2 chất mới là canxi oxit và khí cacbonic (cacbon đioxit). Vậy canxi cacbonat được tạo nên bởi những nguyên tố là:

A.  Ca và O.                   B.  C và O.                     C.  C và Ca.                    D.  Ca, C và O.

Câu 16: Khi đốt cháy một chất trong oxi thu được khí cacbonic CO2 và hơi nước H2O. Nguyên tố nhất thiết phải có trong thành phần của chất mang đốt là

A.  Cacbon và hiđro.                                             B.  Cacbon và oxi.

C.  Cacbon, hiđro và oxi.                                      D.  Hiđro và oxi.

Câu 17: Đốt cháy một chất trong oxi, thu được nước và khí cacbonic. Chất đó được cấu tạo bởi những nguyên tố nào?

A. Cacbon.                                                            B. Hiđro.

C. Cacbon và hiđro.                                              D. Cacbon, hiđro và có thể có oxi.

Câu 18: Đốt cháy X trong khí oxi tạo ra khí cacbonic (CO2) và nước (H2O). Nguyên tố hóa học có thể có hoặc không có trong thành phần của X là

A.  cacbon.                                                            B.  oxi.

C.  cả 3 nguyên tố cacbon, oxi, hiđro.                        D.  hiđro.

Câu 19: Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị

A. gam.                           B. kilogam.                     C. gam hoặc kilogam.     D. cacbon.

Câu 20: Phân tử khối của hợp chất N2O5 là

A. 30.                             B. 44.                             C. 108.                           D. 94.

Câu 21: Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là

A. 68.                             B. 78.                             C. 88.                             D. 98.

Câu 22: Phân tử khối của FeSO4 là

A. 150.                           B. 152.                           C. 151.                           D. 153.

Câu 23: Khối lượng tính bằng đvC của 4 phân tử đồng(II) clorua CuCl2 là

A. 540.                           B. 542.                           C. 544.                           D. 548.

Câu 24: Khối lượng của ba phân tử kali cacbonat 3K2CO3 là

A. 153.                           B. 318.                           C. 218.                           D. 414.

Câu 25: Cho C2H5OH. Số nguyên tử H có trong hợp chất

A. 1.                               B. 5.                               C. 3.                               D. 6.

Câu 26: Tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố Ca, C, O trong công thức CaCO3 là

A. 1: 1: 1.                       B. 1: 1: 2.                       C. 1: 1: 3.                       D. 2: 1: 3.

Câu 27: Ba nguyên tử hiđro được biểu diễn là

A. 3H.                            B. 3H2.                           C. 2H3.                           D. H3.

Câu 28: Cách viết 2C có ý nghĩa:

A. 2 nguyên tố cacbon.                                         B. 2 nguyên tử cacbon.

C. 2 đơn vị cacbon.                                               D. 2 khối lượng cacbon.

Câu 29: Kí hiệu  biểu diễn hai nguyên tử oxi là

A. 2O.                            B. O2.                              C. O2.                            D. 2O2

Câu 30: Cách biểu diễn 4H2 có nghĩa là

A. 4 nguyên tử hiđro.                                              B. 8 nguyên tử hiđro.

C. 4 phân tử hiđro.                                                  D. 8 phân tử hiđro.

Câu 31: Lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2. Ta nói thành phần phân tử của lưu huỳnh đioxit gồm:

A. 2 đơn chất lưu huỳnh và oxi.                            B. 1 nguyên tố lưu huỳnh và 2 nguyên tố oxi.

C. nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi.            D. 1 nguyên tử lưu huỳnh và 2 nguyên tử oxi.

Câu 32: Công thức của hợp chất amoniac NH3 ta biết được điều gì?

A. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra , PTK = 17.

B. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17.

C. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17. Có 1 nguyên tử  N, 3 nguyên tử H trong phân tử.

D. PTK = 17.

Câu 33: Công thức hóa học và phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử là

A. NaNO3, phân tử khối là 85.                              B. NaNO3, phân tử khối là 86.

C. NaNO2, phân tử khối là 69.                              D. NaNO3, phân tử khối là 100.

Câu 34: Hóa trị của 1 nguyên tố được xác định theo hóa trị của nguyên tố khác như thế nào?

A. H chọn làm 2 đơn vị                                         B. O là 1 đơn vị.

C. H chọn làm 1 đơn vị, O là 2 đơn vị.                 D. H chọn làm 2 đơn vị, O là 1 đơn vị.

Câu 35: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH.                       B. Ca(OH)2                     C. Ca2OH.                      D. Ca3OH.

Câu 36: Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào viết đúng?

A. CrO.                           B. Cr2O3.                        C. CrO2.                          D. CrO3.

Câu 37: Cho Ca(II), PO4(III), công thức hóa học nào viết đúng?

A. CaPO4.                       B. Ca2PO4.                      C. Ca3(PO4)2.                  D. Ca3PO4.

Câu 38: Cho biết Fe(III), SO4(II), công thức hóa học nào viết đúng?

A. FeSO4.                       B. Fe(SO4)2.                    C. Fe2SO4.                      D. Fe2(SO4)3.

Câu 39: Hóa trị II của Fe ứng với công thức nào?

A. FeO.                           B. Fe3O2.                        C. Fe2O3.                        D. Fe3O4.

Câu 40: Crom có hóa trị II trong hợp chất nào?

A. CrSO4.                       B. Cr(OH)3.                    C. Cr2O3.                        D. Cr2(OH)3.

Câu 41: Sắt có hóa trị III trong công thức nào?

A. Fe2O3.                        B. Fe2O.                          C. FeO.                           D. Fe3O2.

Câu : Nguyên tử P có hoá trị V trong hợp chất nào?

A. P2O3.                          B. P2O5.                          C. P4O4.                          D. P4O10.

Câu 42: Hóa trị của C trong các hợp chất sau: CO, CH4, CO2 là

A. II, IV, IV.                   B. II, III, V.                    C. III, V, IV.                   D. I, II, III.

Câu 43: Trong hợp chất FeS2 thì hoá trị của Fe là bao nhiêu?

A. II.                               B. IV.                             C. II và III.                     D. III.

Câu 44: Hóa trị của đồng, photpho, silic, sắt trong các hợp chất: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3 lần lượt là:

A. Cu(II ), P(V), Si(IV), Fe(III).                             B. Cu(I ), P(I), Si(IV), Fe(III).

C. Cu(I ), P(V), Si(IV), Fe(III).                              D. Cu(II ), P(I), Si(II), Fe(III).

Câu 45: Sắt trong hợp chất nào dưới đây có cùng hóa trị với sắt trong công thức Fe2O3?

A. FeSO4.                       B. Fe2SO4.                      C. Fe2(SO4)2.                   D. Fe2(SO4)3.

Câu 46: Một oxit của crom là Cr2O3. Muối trong đó crom có hoá trị tương ứng là

A. CrSO4­.                       B. Cr2(SO4)3.                   C. Cr2(SO4)2.                   D. Cr3(SO4)2.

Câu 47: Công thức hóa học nào đây sai?

A. NaOH.                       B. ZnOH.                        C. KOH.                         D. Fe(OH)3.

Câu 48: Công thức nào sau đây không đúng?

A. BaSO4.                       B. BaO.                          C. BaCl.                          D. Ba(OH)2.

Câu 49: Công thức hoá học đúng là

A. Al(NO3)3.                   B. AlNO3.                       C. Al3(NO3).                   D. Al2(NO3) .

Câu 50: Hãy chọn công thức hoá học đúng là

A. BaPO4.                       B. Ba2PO4.                      C. Ba3PO4.                      D. Ba3(PO4)2.

Câu 51: Hãy chọn công thức hoá học đúng là

A. CaPO4.                       B. Ca2(PO4)2.                  C. Ca3(PO4)2.                  D. Ca3(PO4)3.

Câu 52: Dãy gồm các công thức hóa học đúng là:

A. KCl, AlO, S.              B. Na, BaO, CuSO4.       C. BaSO4, CO, BaOH.    D. SO4, Cu, Mg.

Câu 53: Dãy chất gồm tất cả các chất có công thức hóa học viết đúng là

A. NaCO3, NaCl, CaO.                                          B. AgO, NaCl, H2SO4.

C. Al2O3, Na2O, CaO.                                           D. HCl, H2O, NaO.

Câu 54: Cho một số công thức hóa học: MgCl, Ba3(SO4)2, Na2O, KCO3, HSO4. Số công thức hóa học viết sai là

A. 2.                               B. 4.                               C. 3.                               D. 1.

Chia sẽ kinh nghiệm dạy và học


gia sư, dạy kèm

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN - Hóa Lớp 10


chi tiết

gia sư, dạy kèm

Làm thế nào để phát âm tiếng anh như người bản xứ?


chi tiết

☎️ Liên hệ ngay cô Thúy An: 0916 774 630

Hệ hống tìm kiếm gia sư

Mã số:

    


☎️ Liên hệ tư vấn và đăng ký học điện thoại/ Zalo: 0916 774 630

2821  5/24/2024 5:07:18 AM

Hoặc Đăng Ký Trực Tuyến:

Đăng ký tìm gia sư tại nhà   Đăng ký dạy thêm tại gia sư nhà

BÌNH LUẬN

Tomaianh - Cập nhật: 9/10/2021 12:18:41 PM
Giúp e đáp án ạ

Trần Hà Trang - Cập nhật: 8/10/2022 5:39:52 PM
Làm luôn giúp ạ

Trần hà trang - Cập nhật: 8/10/2022 5:36:22 PM
Làm giúp em đề này

Để lại bình luận


Bài viết phổ biến Chiêu sinh lớp tiếng Anh giao tiếp dành cho trẻ em

 Dịch vụ gia sư TPHCM

 Chia sẽ kinh nghiệm

Hãy like facebook để nhận thông tin lớp mới thường xuyên

Trung tâm Gia Sư Olympia

Dạy kèm tại nhà – Chất lượng số 1

Điện thoại/ Zalo: 0916 774 630

Địa chỉ: 281/122B Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP HCM

© Designed by Tin Hoc Tay Do

btn-zalo